چارت اداری

علیرضا نوائی


سمت : مدیر عامل شرکت

احمدرضا نوائی


سمت : مدیر تبلیغات و سرپرست تولید شرکت

حمیدرضا نوائی


خانم قبادی


سمت : مدیر فروش شرکت

خانم قنبری


سمت : منشی شرکت