کد شرح کالا سایز تعداد در هر کارتن قیمت واحد فروش (ریال) تعداد
1 لوله بر چند منظوره 125 میلیمتر 1 عدد 18,500,000
2 لوله بر چند منظوره 160 میلیمتر 1 عدد 22,200,000
3 کله لوله بر کامل 125 میلیمتر 1 عدد 12,900,000
4 سه پایه لوله بر 1 عدد 5,600,000
5 آپشن پلی اتیلن بر 1 عدد 4,950,000
6 کونیک کن دستی 40 الی 160 میلیمتر 1 عدد 3,700,000
7 قیچی تک ضرب 16 الی 25 میلیمتر 1 عدد 500,000
8 مهره پرچ کن 3 ، 4 ، 5 ، 6 میلیمتر 1 عدد 8,000,000
9 استاپر 90 درجه 63 میلیمتر 1 عدد 1,600,000
10 استاپر 90 درجه 75 میلیمتر 1 عدد 1,800,000
11 استاپر 90 درجه 90 میلیمتر 1 عدد 2,200,000
12 استاپر 90 درجه 110 میلیمتر 1 عدد 2,400,000
13 استاپر 90 درجه 125 میلیمتر 1 عدد 2,900,000
14 استاپر 90 درجه 160 میلیمتر 1 عدد 5,700,000
15 استاپر 45 درجه 63 میلیمتر 1 عدد 2,700,000
16 استاپر 45 درجه 75 میلیمتر 1 عدد 2,900,000
17 استاپر 45 درجه 90 میلیمتر 1 عدد 3,100,000
18 استاپر 45 درجه 110 میلیمتر 1 عدد 3,600,000
19 استاپر 45 درجه 125 میلیمتر 1 عدد 3,900,000
20 استاپر 45 درجه 160 میلیمتر 1 عدد 6,700,000
21 بست سقفی با روکش پی وی سی 40 میلیمتر 90 عدد 59,000
22 بست سقفی با روکش پی وی سی 50 میلیمتر 70 عدد 74,000
23 بست سقفی با روکش پی وی سی 63 میلیمتر 60 عدد 102,000
24 بست سقفی با روکش پی وی سی 75 میلیمتر 40 عدد 125,000
25 بست سقفی با روکش پی وی سی 90 میلیمتر 35 عدد 136,000
26 بست سقفی با روکش پی وی سی 110 میلیمتر 30 عدد 157,000
27 بست سقفی با روکش پی وی سی 125 میلیمتر 20 عدد 198,000
28 بست سقفی با روکش پی وی سی 160 میلیمتر 10 عدد 231,000
29 بست دیواری با روکش پی وی سی 50 میلیمتر 80 عدد 74,000
30 بست دیواری با روکش پی وی سی 63 میلیمتر 60 عدد 100,000
31 بست دیواری با روکش پی وی سی 75 میلیمتر 40 عدد 117,000
32 بست دیواری با روکش پی وی سی 90 میلیمتر 40 عدد 132,000
33 بست دیواری با روکش پی وی سی 110 میلیمتر 25 عدد 157,000
34 بست دیواری با روکش پی وی سی 125 میلیمتر 20 عدد 194,000
35 بست دیواری با روکش پی وی سی 160 میلیمتر 10 عدد 227,000
36 بست دیواری با روکش پی وی سی 200 میلیمتر 17 عدد 532,000
37 بست دیواری با روکش پی وی سی 250 میلیمتر 15 عدد 558,000
38 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 50 میلیمتر 45 عدد 86,000
39 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 63 میلیمتر 40 عدد 111,000
40 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 75 میلیمتر 30 عدد 129,000
41 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 90 میلیمتر 30 عدد 147,000
42 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 110 میلیمتر 20 عدد 169,000
43 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 125 میلیمتر 15 عدد 206,000
44 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 160 میلیمتر 10 عدد 239,000
45 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 200 میلیمتر 10 عدد 532,000
46 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 250 میلیمتر 10 عدد 585,000
47 بست سقفی با روکش لاستیکی 40 میلیمتر 100 عدد 46,000
48 بست سقفی با روکش لاستیکی 50 میلیمتر 70 عدد 56,000
49 بست سقفی با روکش لاستیکی 63 میلیمتر 70 عدد 77,000
50 بست سقفی با روکش لاستیکی 75 میلیمتر 40 عدد 92,000
51 بست سقفی با روکش لاستیکی 90 میلیمتر 35 عدد 102,000
52 بست سقفی با روکش لاستیکی 110 میلیمتر 35 عدد 119,000
53 بست سقفی با روکش لاستیکی 125 میلیمتر 20 عدد 151,000
54 بست سقفی با روکش لاستیکی 160 میلیمتر 15 عدد 175,000
55 بست دیواری با روکش لاستیکی 40 میلیمتر 80 عدد 48,000
56 بست دیواری با روکش لاستیکی 50 میلیمتر 70 عدد 59,000
57 بست دیواری با روکش لاستیکی 63 میلیمتر 50 عدد 81,000
58 بست دیواری با روکش لاستیکی 75 میلیمتر 40 عدد 98,000
59 بست دیواری با روکش لاستیکی 90 میلیمتر 40 عدد 110,000
60 بست دیواری با روکش لاستیکی 110 میلیمتر 25 عدد 125,000
61 بست دیواری با روکش لاستیکی 125 میلیمتر 15 عدد 157,000
62 بست دیواری با روکش لاستیکی 160 میلیمتر 10 عدد 183,000
63 بست دیواری با روکش لاستیکی 200 میلیمتر 17 عدد 422,000
64 بست دیواری با روکش لاستیکی 250 میلیمتر 15 عدد 443,000
65 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 50 میلیمتر 45 عدد 69,000
66 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 63 میلیمتر 40 عدد 90,000
67 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 75 میلیمتر 30 عدد 106,000
68 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 90 میلیمتر 30 عدد 123,000
69 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 110 میلیمتر 20 عدد 134,000
70 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 125 میلیمتر 15 عدد 167,000
71 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 160 میلیمتر 10 عدد 193,000
72 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 40 میلیمتر 50 عدد 48,000
73 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 50 میلیمتر 40 عدد 59,000
74 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 63 میلیمتر 40 عدد 81,000
75 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 75 میلیمتر 25 عدد 98,000
76 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 90 میلیمتر 25 عدد 110,000
77 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 110 میلیمتر 20 عدد 125,000
78 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 125 میلیمتر 10 عدد 161,000
79 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 160 میلیمتر 15 عدد 183,000
80 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 200 میلیمتر 18 عدد 275,000
81 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 250 میلیمتر 16 عدد 317,000