کد شرح کالا سایز تعداد در هر کارتن قیمت واحد فروش (ریال) تعداد
1 لوله بر چند منظوره 125 میلیمتر 1 عدد 15,000,000
2 لوله بر چند منظوره 160 میلیمتر 1 عدد 18,000,000
3 کله لوله بر کامل 125 میلیمتر 1 عدد 10,500,000
4 سه پایه لوله بر 1 عدد 4,500,000
5 آپشن پلی اتیلن بر 1 عدد 4,000,000
6 کونیک کن دستی 40 الی 160 میلیمتر 1 عدد 3,000,000
7 قیچی تک ضرب 16 الی 25 میلیمتر 1 عدد 370,000
8 مهره پرچ کن 3 ، 4 ، 5 ، 6 میلیمتر 1 عدد 4,840,000
9 استاپر 90 درجه 63 میلیمتر 1 عدد 1,280,000
10 استاپر 90 درجه 75 میلیمتر 1 عدد 1,450,000
11 استاپر 90 درجه 90 میلیمتر 1 عدد 1,760,000
12 استاپر 90 درجه 110 میلیمتر 1 عدد 1,950,000
13 استاپر 90 درجه 125 میلیمتر 1 عدد 2,300,000
14 استاپر 90 درجه 160 میلیمتر 1 عدد 4,600,000
15 استاپر 45 درجه 63 میلیمتر 1 عدد 2,180,000
16 استاپر 45 درجه 75 میلیمتر 1 عدد 2,300,000
17 استاپر 45 درجه 90 میلیمتر 1 عدد 2,540,000
18 استاپر 45 درجه 110 میلیمتر 1 عدد 2,900,000
19 استاپر 45 درجه 125 میلیمتر 1 عدد 3,150,000
20 استاپر 45 درجه 160 میلیمتر 1 عدد 5,450,000
21 بست سقفی با روکش پی وی سی 40 میلیمتر 90 عدد 40,000
22 بست سقفی با روکش پی وی سی 50 میلیمتر 70 عدد 50,000
23 بست سقفی با روکش پی وی سی 63 میلیمتر 60 عدد 69,000
24 بست سقفی با روکش پی وی سی 75 میلیمتر 40 عدد 85,000
25 بست سقفی با روکش پی وی سی 90 میلیمتر 35 عدد 92,000
26 بست سقفی با روکش پی وی سی 110 میلیمتر 30 عدد 107,000
27 بست سقفی با روکش پی وی سی 125 میلیمتر 20 عدد 134,000
28 بست سقفی با روکش پی وی سی 160 میلیمتر 10 عدد 156,000
29 بست دیواری با روکش پی وی سی 50 میلیمتر 80 عدد 50,000
30 بست دیواری با روکش پی وی سی 63 میلیمتر 60 عدد 68,000
31 بست دیواری با روکش پی وی سی 75 میلیمتر 40 عدد 79,000
32 بست دیواری با روکش پی وی سی 90 میلیمتر 40 عدد 89,000
33 بست دیواری با روکش پی وی سی 110 میلیمتر 25 عدد 107,000
34 بست دیواری با روکش پی وی سی 125 میلیمتر 20 عدد 131,000
35 بست دیواری با روکش پی وی سی 160 میلیمتر 10 عدد 153,000
36 بست دیواری با روکش پی وی سی 200 میلیمتر 17 عدد 360,000
37 بست دیواری با روکش پی وی سی 250 میلیمتر 15 عدد 378,000
38 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 50 میلیمتر 45 عدد 58,000
39 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 63 میلیمتر 40 عدد 75,000
40 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 75 میلیمتر 30 عدد 87,000
41 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 90 میلیمتر 30 عدد 99,000
42 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 110 میلیمتر 20 عدد 114,000
43 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 125 میلیمتر 15 عدد 139,000
44 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 160 میلیمتر 10 عدد 161,000
45 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 200 میلیمتر 10 عدد 360,000
46 بست رگلاژی با روکش پی وی سی 250 میلیمتر 10 عدد 395,000
47 بست سقفی با روکش لاستیکی 40 میلیمتر 100 عدد 38,000
48 بست سقفی با روکش لاستیکی 50 میلیمتر 70 عدد 46,000
49 بست سقفی با روکش لاستیکی 63 میلیمتر 70 عدد 62,000
50 بست سقفی با روکش لاستیکی 75 میلیمتر 40 عدد 75,000
51 بست سقفی با روکش لاستیکی 90 میلیمتر 35 عدد 83,000
52 بست سقفی با روکش لاستیکی 110 میلیمتر 35 عدد 97,000
53 بست سقفی با روکش لاستیکی 125 میلیمتر 20 عدد 122,000
54 بست سقفی با روکش لاستیکی 160 میلیمتر 15 عدد 142,000
55 بست دیواری با روکش لاستیکی 40 میلیمتر 80 عدد 39,000
56 بست دیواری با روکش لاستیکی 50 میلیمتر 70 عدد 48,000
57 بست دیواری با روکش لاستیکی 63 میلیمتر 50 عدد 66,000
58 بست دیواری با روکش لاستیکی 75 میلیمتر 40 عدد 79,000
59 بست دیواری با روکش لاستیکی 90 میلیمتر 40 عدد 89,000
60 بست دیواری با روکش لاستیکی 110 میلیمتر 25 عدد 101,000
61 بست دیواری با روکش لاستیکی 125 میلیمتر 15 عدد 128,000
62 بست دیواری با روکش لاستیکی 160 میلیمتر 10 عدد 148,000
63 بست دیواری با روکش لاستیکی 200 میلیمتر 17 عدد 343,000
64 بست دیواری با روکش لاستیکی 250 میلیمتر 15 عدد 360,000
65 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 50 میلیمتر 45 عدد 56,000
66 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 63 میلیمتر 40 عدد 73,000
67 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 75 میلیمتر 30 عدد 86,000
68 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 90 میلیمتر 30 عدد 100,000
69 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 110 میلیمتر 20 عدد 109,000
70 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 125 میلیمتر 15 عدد 136,000
71 بست رگلاژی با روکش لاستیکی 160 میلیمتر 10 عدد 156,000
72 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 40 میلیمتر 50 عدد 39,000
73 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 50 میلیمتر 40 عدد 48,000
74 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 63 میلیمتر 40 عدد 66,000
75 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 75 میلیمتر 25 عدد 79,000
76 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 90 میلیمتر 25 عدد 89,000
77 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 110 میلیمتر 20 عدد 101,000
78 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 125 میلیمتر 10 عدد 130,000
79 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 160 میلیمتر 15 عدد 148,000
80 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 200 میلیمتر 18 عدد 224,000
81 بست دنباله بلند با روکش لاستیکی 250 میلیمتر 16 عدد 257,000